Micah Tyler - Calvary Chapel East Anahiem / Anahiem, CA with Phil Whickham and Shane&Shane